Organizacja Żłobka i Regulamin
Regulamin

Żłobka „Nasza Mała Rodzinka”

ul. Rolnicza 98

05 – 092 Łomianki.

 

Regulamin Organizacyjny niepublicznego żłobka Nasza Mała Rodzinka, zwany dalej Regulaminem, określa ogólną organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania oraz sprawowania nadzoru. Szczegółowe zasady i organizację określa statut żłobka, z którym Rodzic/Opiekun ma obowiązek się zapoznać.

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 

1.Organem prowadzącym żłobek jest Marzena Madejska prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 7281634644, Regon 146988515 z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Rolnicza 98

 

2.Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą nad dziećmi w wieku od 6 miesiąca życia do 3 roku życia, a w szczególnych przypadkach nad dziećmi do lat 4

 

3.Żłobek zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka i dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.

 

4.Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy we wszystkie dni robocze.

 

5.Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00 – 18,00.

6.opłata za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin pobytu dziecka w żłobku w czasie pracy żłobka wynosi– 80 zł

7.  opłata przed godziną i po godzinach pracy żłobka – 100 zł/ godzinę

8. Podpisanie umowy ze  żłobkiem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, procedur bezpieczeństwa oraz statutu.

 

 

§2

 

Obowiązki Żłobka „Nasza Mała Rodzinka”

 

1.Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry

 

2.Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

 

3.Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w żłobku  i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki niezwłocznie. W innym przypadku personel żłobka wzywa lekarza. Koszt wizyty ponoszą Rodzice/Opiekunowie.

 

4.Personel żłobka nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (w przypadku stałego brania leków).

 

5.Żłobek nie zapewnia własnego wyżywienia. Posiłki dowożone są przez sprawdzoną firmę cateringową(dzieci od 1 r.ż.); kaszki i obiadki słoiczkowe wedle ustaleń indywidualnych (dzieci poniżej 1 r. ż.); mleko modyfikowane/matki – przynoszone przez rodzica.

 

6.Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.

 

7.Żłobek zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel, ubranka na zmianę).

 

 

§3

 

 Obowiązki Rodzica/Opiekuna

 

1.Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w żłobku  jest złożenie karty zgłoszeniowej zapisu dziecka (informacyjnej), uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu.

 

2.Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem /stany emocjonalne, odurzenie i inne/ dziecko pozostaje w żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

 

3.Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:

 

Butelkę ze smoczkiem (jeśli dziecko używa);

Mleko modyfikowane (jeśli dziecko uzywa)

Pieluchy (w przypadku młodszych dzieci);

Chusteczki mokre lub duże waciki

Smoczek (jeśli dziecko używa);

Obuwie zmienne

Ubranie na zmianę

Kosmetyki

Pościel

 

4.Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu żłobek opinii na temat pracy żłobka oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

Rodzic zobowiązany jest do:

5.Informowania opiekuna o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do żłobka lub jego odebraniu ze żłobka przyprowadzania do żłobka dzieci zdrowych; rzetelnego wypełnienia karty dziecka

6.Informowania opiekuna o wydarzeniach mających wpływ na zachowanie dziecka i Jego  funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

7.Bezzwłocznie zgłaszania opiekunowi informacji  o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

8.Informować telefonicznie lub osobiście  o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

9.Rodzic/Opiekun może przebywać z dzieckiem w żłobku  w ramach tzw. adaptacji pod opieką żłobka w wyznaczonym do tego czasie przez placówkę.

 

10.Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel żłobka o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 8.30 tegoż dnia.

 

11.Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzać zdrowe dziecko oraz ma obowiązek informowania Personel żłobka o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do żłobka.

 

12.Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.

 

13.Rodzic/Opiekun po przebytej chorobie dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.

 

14.O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do żłobka, Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować na piśmie właścicielkę żłobka z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

 

15.W przypadku zmiany adresu  zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie żłobek.

 

§4

 

Organizacja

 

1.     Ramowy plan dnia

 

7.00 – schodzenie się dzieci

8.40 – śniadanie

            9.00 – swobodna zabawa/rytmika/plastyka w zależności od dnia

 

            10:00 –  spacer/ plac zabaw

11:00 – czynności higieniczne

11.30 – obiad, danie główne

12:00 – odpoczynek ( sen, czas na wyciszenie, kołysanki)

            14:30 – obiad – zupa

            15.00 – zajęcia ruchowe w zależności od programu

15:30 – podwieczorek

16.00 – czynności higieniczne

16:30 – swobodna zabawa w oczekiwaniu na rodziców – czytanie/ kąciki tematyczne

17:30-18:00 – dzieci wychodzą do domu.

 

 

§5

 

Opłaty

 

1.Po podpisaniu umowy (w ciągu 7 dni) Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 800 zł na konto firmy. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia rezerwacje miejsca, ubezpieczenie NNW dziecka oraz doposażenie żłobka względem potrzeb.

 

 

2.Czesne w formie abonamentu płatne jest do 05 dnia każdego miesiąca na konto firmowe  bądź w biurze żłobka. W przypadku dodatkowych godzin (naliczanych oddzielnie) naliczane są one i dodawane do kwoty kolejnego abonamentu. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia właściciela  placówki o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.

 

3.Rezerwacji miejsca w żłobku dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od podpisania umowy. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.

 

4.Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca poza wyjątkiem nieobecności w pkt 8 niniejszego paragrafu.

 

5.Opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku, czesne, jest zryczałtowana i obejmuje zakres usług szczegółowo określonych w statucie

6.Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z uczęszczania dziecka do żłobka z przyczyn leżących po stronie rodziców.

7. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, zgłoszonej danego dnia do godziny 8.30 przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka.

8. Zwrot wakacyjny – jeśli rodzic poinformuje (przynajmniej dwa tygodnie wcześniej) o miesięcznej , bądź  dwu miesięcznej nieobecności dziecka (nieobecność wakacyjna) wówczas płaci 50% abonamentu za każdy miesiąc.

9. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych, np. epidemia, klęska żywiołowa, nadzwyczajne zalecenia gminy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej itp. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie Umowy, a Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do opłacania pełnego czesnego, chyba że okres zamknięcia placówki przedłuża się powyżej 30 dni, wówczas czesne płatne jest w wysokości 80%, a z każdym kolejnym miesiącem przerwy w pracy placówki ulega obniżeniu o kolejne 15%, jednak czesne nie może być niższe niż 50% kwoty przewidzianej umową

10. Opłaty:

a) za stały pobyt dziecka w żłobku (do 10 godzin) – 1800zł/miesiąc

b) opłata po godzinach i przed godziną  pracy żłobka – 80 zł/ godzinę

c) za stały pobyt drugiego i kolejnego dziecka - 10% zniżki 

Wszelkiego rodzaju opłaty za pobyt nie określone powyższym Regulaminem dotyczą indywidualnych ustaleń z rodzicem/opiekunem

 

§6

Rejestr obecności

 

1  Rejestr obecności dziecka prowadzą opiekunki i uzupełniają każdego dnia , przygotowany przez Właścicielkę na początku miesiąca Ostatniego dnia miesiąca Właścicielka podlicza rejestry dziennego godzinowego pobytu dziecka w żłobku.

2.  Rejestr ten służy za podstawę do naliczenia dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub odliczenia za dni nieobecne.

 

§7

 

 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między żłobkiem a Rodzicem/Opiekunem oraz szczegółowe rozwinięcie zawarte w statucie żłobka.

 

2.Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

 

3.Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

 

 

 STATUT

ŻŁOBKA „NASZA MAŁA RODZINKA”

 

 

Statut Żłobka Nasza Mała Rodzinka w Łomiankach opracowano na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy statut ustala i zatwierdza Organ prowadzący Żłobek

§1-

1.Żłobek Nasza Mała Rodzinka w Łomiankach jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, dalej zwaną jako „Żłobek".

 

2.Oficjalna nazwa Żłobka używana w dokumentach i kontaktach zewnętrznych brzmi:

Żłobek „Nasza Mała Rodzinka

Marzena Madejska

Ul. Rolnicza 98

05– 092 Łomianki

3.Organem prowadzącym Żłobek jest Marzena Madejska prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 7281634644, Regon 146988515 z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Rolnicza 98

4.Żłobek jest placówką, która:

1)     świadczy płatną opiekę na dziećmi w wieku od 6 miesiąca do 3 lat, a w szczególnych przypadkach nad dziećmi do lat 4,

2)     przeprowadza rekrutację w oparciu o własne zasady;

3)     zatrudnia opiekunów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

5.Statut został nadany przez organ prowadzący dnia 03.03.2014 r

 

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§2

Żłobek wspomaga proces rozwoju i edukacji dzieci objętych opieką. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

 

 

§3.

1.Żłobek realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2.Zadania Żłobka realizowane są poprzez:

1)     Wspomaganie   dzieci   w   rozwijaniu   uzdolnień   oraz   kształtowaniu rozwoju osobowego przydatnego w dalszej edukacji;

2)     Budowanie   u dzieci systemu  wartości, 

3)     Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)     Rozwijanie umiejętności  społecznych koniecznych dla  poprawnych relacji z otoczeniem;

5)     Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi

6)     Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

7)     Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną między innymi poprzez zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

8)     Przekazywanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych poprzez zajęcia tematyczne

9)     Rozwijanie  poczucia estetyki, wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz zajęcia plastyczne i naukę języka angielskiego poprzez zabawę

 

§4.

Żłobek współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i opiece nad dziećmi.

 

ZAKRES I SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ  ŻŁOBKA

§5.

1.Zajęcia  opiekuńczo - wychowawcze w Żłobku  prowadzone są  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

2.W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i opieki nad dzieckiem  opiekun zachowuje proporcje w zagospodarowania czasu na zabawę, naukę i zajęcia dodatkowe.

 

 

§6.

Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

§7.

Żłobek zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki.

§8.

Za bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w Żłobku odpowiedzialni są Opiekunowie.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK

§9

3.Organem prowadzącym Żłobek jest Właściciel.

4.Właściciel odpowiedzialny jest za organizację pracy w Żłobku oraz reprezentuje go na zewnątrz oraz sprawuje funkcje pracodawcy wobec wszystkich pracowników.

5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Żłobka sprawuje Dyrektor, którego zatrudnia właściciel.

§10

 Do zadań Właściciela należy:

1.zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka o świadczenie usług opieki nad dzieckiem

2.zapewnienie  warunków działania  Żłobka i realizacji jego zadań statutowych,   w  tym  bezpiecznych  i   higienicznych  warunków pracy oraz usług opiekuńczych;

3. koordynowanie zgodności zadań realizowanych przez Żłobek z jego celami statutowymi.;

4.wykonywanie funkcji pracodawcy wobec dyrektora, opiekunów i innych pracowników Żłobka.

5.  prowadzenie zajęć  opiekuńczo - wychowawczych

§11

Do obowiązków dyrektora należy:

1.kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną               żłobka,

2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,

3.sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Żłobka.

4. prowadzenie zajęć  opiekuńczo - wychowawczych

§12

Do obowiązków opiekunów należy w szczególności:

1.odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez Żłobek;

2.otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do Żłobka;

3.dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

4.dbanie o higienę i czystość powierzonych jego opiece dzieci;

5.tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych dbałość o pomoce i sprzęt należący do Żłobka;

6.wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

7.rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

8.organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami

dzieci;

 

9.aktywny   udział   w   życiu   Żłobka

10.przestrzeganie dyscypliny pracy;

11.kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

12.przestrzeganie tajemnicy służbowej;

13.przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze

ORGANIZACJA

§13

Żłobek funkcjonuje cały rok we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także 24 grudnia (Wigilia) każdego roku, oraz dni wyznaczonych przez Dyrektora Żłobka wg Kalendarza Dni Wolnych (uzgodnionego na każdy rok kalendarzowy do 5-go stycznia).

 

§14.

Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 lat, a w szczególnych sytuacjach dzieci w wieku do lat 4 .

§15.

Organizację pracy w ciągu dnia określa plan dnia opracowany przez dyrektora  w porozumieniu z opiekunami.

§16.

Plan dnia podawany jest do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie  na tablicy informacyjnej i  określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Żłobku.

§17.

Opieka, wychowanie i dydaktyka w Żłobku prowadzone są odpłatnie.

§18.

W ramach opłaty - czesnego Żłobka  zapewnia się:

1)     całodzienną opiekę w godz. 7.00 - 18.00

2)     zajęcia dla dzieci, w tym:  ruchowe - rytmika,  muzyczne, plastyczne oraz zajęcia wychowawcze i edukacyjne

3)     organizację imprez okolicznościowych

4)     zajęcia  nauki języka angielskiego,

5)     środki czystości,

6)     nocniczki

7)     pomoce dydaktyczne.

§19.

Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w Żłobku mogą być organizowane zajęcia dodatkowe podlegające odrębnej opłacie.

Wniosek o organizację zajęć dodatkowych  rodzice zgłaszają do opiekuna bądź do Organu prowadzącego.

Zajęcia dodatkowe z danego zakresu prowadzone są pod warunkiem zgłoszenia co najmniej trojga dzieci.

§20.

Żłobek zapewnia właściwe relacje pomiędzy personelem Żłobka a rodzicami/opiekunami prawnymi poprzez::

1. przyjmowanie od rodziców informacji i uwag oraz realizację próśb rodziców/ opiekunów prawnych dotyczących pielęgnacji i opieki nad dzieckiem,.

2.informowanie rodziców na temat zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów lub ewentualnych problemów

4. polubowne rozwiązywanie potencjalnych sytuacji konfliktowych.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻŁOBEK

§21.

1. Koszty działalności Żłobka pokrywane są :

1)     z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka;

2)     wpisowego wpłacanego jednorazowo w momencie zapisu dziecka do Żłobka,

3)     opłata rodziców za pobyt dziecka w Żłobku, czesne, jest zryczałtowana i obejmuje zakres usług określonych w §18

2. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z uczęszczania dziecka do Żłobka z przyczyn leżących po stronie rodziców.

3.W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w Żłobku, co najmniej w dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30  rodzicom/opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.

4.Żłobek zastrzega sobie do 3  dni w roku wolnych – w sytuacji gdy zachorowania większej części grupy spowodują zarażenie opiekunek w takiej ilości, że sparaliżuje to organizację pracy, a w związku z tym będzie rozstrzygana jakość i bezpieczeństwo dzieci. Jeśli natomiast opieka ta będzie możliwa ale w okrojonym składzie kadrowym – wówczas żłobek może ogłosić możliwość otwarcia w godzinach 8-16.

 

5. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych, np. epidemia, klęska żywiołowa, nadzwyczajne zalecenia gminy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej itp. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie Umowy, a Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do opłacania pełnego czesnego, chyba że okres zamknięcia placówki przedłuża się powyżej 30 dni, wówczas czesne płatne jest w wysokości 80%, a z każdym kolejnym miesiącem przerwy w pracy placówki ulega obniżeniu o kolejne 15%, jednak czesne nie może być niższe niż 50% kwoty przewidzianej umową

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ŻŁOBKA

§22.

W     Żłobku     zatrudnia      się    opiekunów i pomoc opiekuna

§23.

Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.

§24.

Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami Żłobka w oparciu o obowiązujące przepisy i zakresy obowiązków znajdujące się w aktach osobowych.

§25.

Opiekun prowadzi pracę opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§26.

.Opiekun realizuje zadania, o których mowa w § 25 (powyższym) poprzez:

1)     tworzenie   środowiska   zapewniającego   dzieciom   prawidłowy   rozwój    fizyczny   i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

2)     ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

3)     organizowanie pobytu dziecka w Żłobku, poprzez przestrzeganie porządku dnia wdrażanie dzieci do współpracy;

4)     utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

5)     wdrażanie dzieci do wysiłku,  cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

6)     wdrażanie dzieci  do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi - życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

7)     okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

8)     stwarzanie   możliwości   wykazania   się   przez   dzieci,   zdolnościami   poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

9)     wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

10) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;   przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  w  budynku  Żłobka,

ogrodzie;

11) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom/ prawnym opiekunom;

12) przestrzeganie   przepisów   obowiązujących   w   Żłobku,    a   szczególności dotyczących odbierania dzieci ze Żłobka, postępowania w nagłych wypadkach.

 

 

 

§27.

Zadania opiekunów  w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

1.Opiekun  jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2.Opiekun jest zobowiązany:

1)     skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż,

2)     do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel/opiekun może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub osoby do pomocy,

3)     do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)     zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

5)     nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

6)     do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

7)     opiekun ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i opiekuna. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Organu prowadzącego celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek opiekun ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

8)     kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

9)     dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

10) usuwać  z   sali  uszkodzone  zabawki  i  pomoce  dydaktyczne,   które  mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11) udzielić  pierwszej   pomocy   dziecku  w  przypadku  wystąpienia   choroby   lub wypadku;

12) opiekun   jest    zobowiązany    niezwłocznie    zawiadomić        Organ prowadzący i rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

WYCHOWANKOWIE ŻŁOBKA

§28.

1.Zasady rekrutacji ustala Organ prowadzący Żłobek.

2.Zmian w zasadach rekrutacji nie można dokonywać w trakcie jej trwania.

§29.

Zapisy dzieci do Żłobka odbywają się cały rok.

 

§30.

     1.Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka „Moja Mała Rodzinka” jest:

1)     podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),

2)     wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego,

3)     złożenie karty informacyjnej o dziecku,

 

§31.

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku właściciel żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.

§32.

 

Dzieci mają prawo do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego;

2)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;

3)     życzliwego i godnego traktowania w procesie opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznym

§33

W Żłobku wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

§34

Wychowankowie Żłobka są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

.§35

Wyboru ubezpieczalni dokonuje Organem prowadzący.

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

.§36.

Prawa i obowiązki rodziców.

1.Rodzice mają prawo do:

1)     wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Żłobek opinii na temat pracy Żłobka;

2)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)     udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości żłobkowych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

4)     udziału w zajęciach  organizowanych w Żłobku.

2.Rodzice mają obowiązek:

1)     regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku;

2)     informowania opiekuna o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do Żłobka lub jego odebraniu ze Żłobka przyprowadzania do Żłobka dzieci zdrowych; rzetelnego wypełnienia karty dziecka

3)     informowania opiekuna o wydarzeniach mających wpływ na zachowanie dziecka i Jego  funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

4)     .bezzwłocznie zgłaszania opiekunowi informacji  o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

5)     informować telefonicznie lub osobiście  o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

6)     .dostarczenia do Żłobka  informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie

zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w Żłobku

3.Rodzice i personel Żłobka współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i opieki według zasad przyjętych w Żłobku.

§37

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w Żłobku i zasady odbierania dzieci ze żłobka są zawarte w dokumencie „Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w żłobku”, z którym to

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

1.Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Żłobka określają odrębne przepisy.

3.Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są wewnątrz Żłobka,

z zachowaniem drogi służbowej rodzic/prawny opiekun/ opiekun-Organ prowadzący.

4.  Zmian w Statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.

5. Statut został aktualizowany w dniu 1.02.2024 r

§40

Statut wchodzi w życie z dniem 1.02.2024 r.

Statut jest zatwierdzony przez Organ prowadzący Marzenę Madejską   


                                                                    RODO


Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest żłobek “Nasza Mała Rodzinka” z siedzibą w Łomiankach, przy ul Rolniczej 98.

Inspektorem ochrony danych jest Pani Marzena Madejska

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

1.Urząd Gminy Łomianki Referat Oświaty - Wykaz dzieci objętych opieką w żłobku. Są to

następujące dane osobowe: imię i nazwisko Waszego dziecka, jego PESEL oraz Państwa adres zamieszkania

2. Firma Ubezpieczeniowa - Wykaz dzieci objętych ubezpieczeniem w żłobku. Są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko Waszego dziecka, jego PESEL oraz data urodzenia.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oświadczenie uzupełniające dane dotyczące dziecka , w celu realizacji przez ZUS dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Są to następujące dane osobowe: imię i nazwisko Waszego dziecka, jego PESEL oraz data urodzenia.

Dane dotyczące matki dziecka / opiekuna prawnego, ojca dziecka / opiekuna prawnego

imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie podpisanie umowy.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

 


    

 

                                                                             


 

© 2014 Naszamalarodzinka.pl. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Designed by Pracownia Mediowa